Ryutai-Toshi
( Liquid Crystal City)

 

MAKOTO SEI WATANABE

Poem+Novel+Essay+Photo     1998

Jitsugyo-no-nihon-sha (JAPAN)

text: Japanese 
Ryutai-Toshi Liquid Crystal City book MAKOTO SEI WATANABE
Ryutai-Toshi Liquid Crystal City book MAKOTO SEI WATANABE

 

index